BEZPŁATNA Wysyłka Przy Zamówieniach Powyżej 250PLN!

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny..

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone: a. pisemnie na adres Sprzedawcy: LIS Internet GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 11, 50170 Kerpen Niemcy, b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info[at]diamondprotect.de, c. za pośrednictwem Fax : +49 2461.70.323.76,Oświadczenie można złożyć przy pomocy formularza, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru objętego umową z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu

Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: LIS Internet GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 11, 50170 Kerpen Niemcy.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej Sklepu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku gdy:

  • Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; Konsument nie ma możliwości odstąpienia w wypadku gdy sprzedawana mu rzecz ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia.

Formularz odstąpienia od umowy

Prosimy wypełnić i odesłać formularz na podany adres::

LIS Internet GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50170 Kerpen

1.zamówiono dnia:otrzymano dnia:
2.zamówiono dnia:otrzymano dnia:
3.zamówiono dnia:otrzymano dnia:

Imię i Nazwisko kupującego:

Adres Kupującego:

Data:

Podpis kupującego:
(tylko w przypadku umowy papierowej)

Close Menu